Sprawdzanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę

Ciężko określić, jak zachowa się pracodawca w przypadku, gdy będzie miał podejrzenie, że pracownik przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości. Co w takiej sytuacji zrobić?

Według przepisów, pracodawca może zbadać trzeźwość pracownika na żądanie. Również pracownik posiada możliwość żądania przeprowadzenia na nim badania, w celu udowodnienia, że jest trzeźwy. Niestety pozostają dwa nurtujące pytania. Kto takie badanie może przeprowadzić, oraz kto powinien wyrazić zgodę.

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby osoba wobec której zachodzi podejrzenie stanu nietrzeźwości, nie przystąpiła do pracy. Obowiązkiem jest również poinformowanie pracownika o konsekwencjach wynikających z przyjścia do pracy pod wpływem alkoholu.

Badanie stanu trzeźwości na żądanie pracodawcy

Jeśli pracodawca zdecydował się na badanie stanu trzeźwości pracownika, to ma do wyboru dwie możliwości. Pomimo tego, że przepisy nie mówią o tym wprost, jeśli osoba podwładna zgodzi się na badanie, dopuszczalne jest, aby przełożony przeprowadził badanie alkomatem lub innym urządzeniem. Niezbędne jest wykonanie protokołu, w którym opiszę się zaistniałą sytuację oraz wskaże okoliczności, w skutek których został przeprowadzony test. Trzeba mieć na uwadze to, że pracownik nie musi godzić się na przeprowadzenie badania. W takiej sytuacji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba pracującą jest pod wpływem alkoholu, osoba nadzorująca nie może sama przeprowadzić badania. Mogłoby to naruszyć dobra osobiste zatrudnionego. W takiej sytuacji, pracodawca może wezwać policję, w celu przeprowadzenia badania alkomatem.

Warto mieć na uwadze, iż badanie alkomatem oraz wyniki badania krwi nie są jedynym dowodem na stan nietrzeźwości pracownika. Takimi dowodami mogą okazać się nagrania z kamer video, oraz zeznania świadków.

Istotnym faktem jest również to, że sama odmowa poddania się badaniu alkomatem może mieć znaczenie dowodowe. Odmowa badania stanu trzeźwości pracownika zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wcale nie polepsza jego sytuacji.

Badanie na wniosek pracownika

W celu udowodnieniu swojej trzeźwości, pracownik może poprosić o poddanie się badaniu na obecność alkoholu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000r. w sprawie o sygn. I PKN 589/99, pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy, ma obowiązek umożliwić mu wykazanie trzeźwości.

Badanie w okolicznościach wyjątkowych

Zgodnie z zasadami, badanie stanu trzeźwości powinno być uzasadnione. Okolicznością, którą można uzasadnić będzie nietypowe dla danego pracownika zachowanie, poprzez które można stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Pracodawca nie posiada możliwości, w której mógłby wyrywkowo badać swoich podwładnych.

Niektórzy pracodawcy, dbają o dobro swojej firmy i swoich podwładnych, dlatego też w porozumieniu z nimi wspólnie wypracowują umowę, na podstawie której pracownicy mogą zostać poddani badaniu stanu trzeźwości. Radzi się, aby tego rodzaju umowa była wynikiem pozytywnego dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcą.

Kategorie: Alkomaty,